بررسی بازار بورس در هفته آخر ۹۹ و بررسی نماد غویتا و بانک شهر

50,000 تومان