معامله گری در بورس به سبک بهای تمام شده

50,000 تومان