چرخه هیاهوی گارتنز، عصای دست سرمایه گذاران خطرپذیر

50,000 تومان